Det här behöver du veta, innan du väljer mjölksyrabakterier…

Och det finns inga genvägar, bara forskning kan ge svaret – upprepade kliniska studier där olika bakterier testas i olika doser –för olika magproblem. 

Forskningen har visat att följande egenskaper är avgörande för effekten i tarmen:

• Att bakterierna är effektiva i både tunn- och tjocktarmen

• Att bakterierna kan spjälka kolhydrater vilket minskar gasbildning

• Att bakterierna kan bilda läkande, antiinflammatoriska ämnen som t.ex. smörsyra

• Att bakterierna bildande skyddande biofilm som minskar läckande tarm

Utmaningen är att forskarna har hittat väldigt få mjölksyrastammar som har de egenskaperna.

 triGUT– bakterier med bevisad effekt vid IBS mm

triGUT är resultatet av 30 års forskning och 1200 publicerade studier. Studier som visar att bakterierna i triGUT har precis de egenskaper som krävs. 

Arbetet med att identifiera triGUT-bakterierna startade redan i början av 90-talet. Det var tre forskargrupper från Danmark, Sverige och Finland som genomförde det komplicerade arbetet att kartlägga tarmens bakterier. Målet var att hitta de stammar som dominerade friska tarmar men som inte fanns lika rikligt i sjuka tarmar – att hitta de mjölksyrabakterier som skiljer en frisk tarm från en sjuk.

Precis de bakterierna i det antalet som forskarna kunde visa var den effektiva dosen finns i triGUT

Sammanfattning av triGUT-bakteriernas egenskaper:

Följande egenskaper är visade i upprepade, välgjorda och publicerade studier:

  • Minskar både diarréer i allmänhet & diarréer orsakade av antibiotika och av Clostridium difficile 
  • Normaliserad avföringsfrekvens vid trög mage 
  • Minskar risken för infektioner i mage och tarm
  • Minskar inflammation i tarmen
  • Minskar gasbildning, uppblåsthet och smärta både hos barn och vuxna
  • Minskar IBS symtom med 70%–90% 
  • Stärker immunsystemet hos vuxna, barn och spädbarn
  • Minskar symtom på kolik – ökar sömnkvalitén

Därför kan triGUT bakterierna hjälpa mot så många olika besvär:

Grunden till att triGUT-bakterierna kan hjälpa mot så många olika besvär i mage och tarm är dess förmåga att kolonisera tarmen, föröka sig och att bidra till en sund bakterieflora i tarmen. Dessutom har triGUT-bakterierna ett antal unika egenskaper som specifikt bidrar till lindring av mag-och tarmproblem.

Läckande tarm

triGUT-bakterierna uppvisar en unik förmåga att stärka tarmslemhinnan och därigenom minska läckage av inflammationsdrivande ämnen från tarmen till blodbanan (läckande tarm). Denna skyddande process består av två kompletterande egenskaper.  

• Bildandet av kortkedjiga fettsyror. Ämnen som ger näring till tarmslemhinnans celler och som därigenom bidrar till att skapa en stabilare tarmvägg

• Skapandet av biofilm som bidrar till att tätare och friskare slemhinna

Gasbildning och ömhet

triGUT bakterierna spjälkar och fermenterar kolhydrater, inklusive svårlöslig stärkelse i tarmen, vilket bidrar till bättre matspjälkning med minskad gasbildning, uppblåsthet och ömhet som följd.

Diarré alternativt trög mage

triGUT-bakterierna bidrar till en normaliserad peristaltik genom att skapa förutsättningar för en frisk tarmflora och en sund slemhinna. Egenskaper som gör att det blir svårt för patogena bakterier att få fäste. En annan bidragande förklaring är bildandet av kortkedjiga fettsyror som minskar inflammation.

IBS-symtom

Flera faktorer, som en normaliserad peristaltik, en sund tarmslemhinna och minskad gasbildning är viktiga för att minska IBS-symtom. En annan viktig förutsättning är bildandet av kortkedjiga fettsyror (signalsubstanser) vilka underlättar kommunikationen mellan hjärnan och tarmen, vilket i sin tur bidrar till att tarmen blir mindre känslig för retningar.

Ett urval av referenser på kliniska studier:

Generella tarmproblem, avföringsfrekvens:

Eskesen D, et al. Br. J. Nutr. 2015;114(10):1638-46.

I denna studie undersöktes effekten av Bifidobacterium DSM 15954, avseende avföringsfrekvens och generella tarmproblem som smärta, obehag och uppblåsthet. Totalt ingick i 1 248 personer i studie. Resultatet var signifikant bättre jämfört med placebo avseende samtliga parametrar. 

Trög mage/förstoppning:

Pitkala KH, et al. J Nutr Health Aging. 2007;11(4):305-311.

Bifidobacterium DSM 15954 testades på 209 äldre vårdhemsboende i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie. Antalet försökspersoner som upplevde normala tarmrörelser i mer än 30% av de dagar studien pågick ökade med 114% i DSM 15954-gruppen.

Nishida, S. et al Milk Science 2004;53(2):71-80 

I denna kontrollerade studie testades Bifidobacterium DSM 15954 på 100 kvinnor med tillfällig förstoppning. De kvinnor som fick DSM 15954 var mindre förstoppade jämfört med de som ingick i placebogruppen. 

IBS:

Ducrotte, P, et al. World J. Gastroenterol. 2012;18:4012-4018.

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 214 personer med IBS-symtom. I studien som varade i 4 veckor, fick patienterna antingen Lactobacillus plantarum DSM 9843 eller placebo. Personerna i DSM 9843- gruppen fick signifikant bättre resultat avseende smärta, gasbildning, svullnad och generella IBS symtom. I snitt uppgav 8 av 10 en god effekt i den aktiva gruppen.

Francavilla R, et al. Pediatrics. 2010;126:e1445–52. 

Dubbelblind placebokontrollerad studie på 141 barn med IBS. Studien varade i 8 veckor och barnen fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo. I den grupp som fick ATCC 53103 minskade både intensiteten och frekvensen av smärta. Vid slutkontrollen kunde forskarna även visa att barnen i den aktiva gruppen hade en friskare tarmslemhinna. 

Gawronska A, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2007;25:177–84. 

En klinisk prövning av 104 barn med IBS, funktionell dyspepsi eller med buksmärta. Barnen fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo i 4 veckor. Barnen i ATCC 53103-gruppen fick signifikant mindre smärta och lindrigare IBS-symtom jämfört med de som fått placebo. 

Niedzielin, K., et al. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2001;13:1143-1147.

En dubbelblind studie på 40 patienter med IBS-symtom som smärta, gasbildning, förstoppning eller diarré. Efter 4 veckor rapporterade alla som fått Lactobacillus plantarum DSM 9843 mindre smärta. Det fanns också en tydlig trend mot en bättre avföringsfrekvens i den aktiva gruppen. 95% av patienterna i DSM 9843- gruppen rapporterade mindre IBS-problem – men endast 15% i placebogruppen upplevde en förbättring. 

Nobaek, S., et al. Am. J. Gastroenterol. 2001;95:1231-1238.

I denna dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studie ingick 60 deltagare med IBS- symtom. Studien som pågick i 4 veckor visade att smärta och flatulenssymtom minskade signifikant hos IBS- patienter med Lactobacillus plantarum DSM 9843 jämfört med placebo. 

McFarland LV, et al. EClinicalMedicine. 2021;41:101154  

Denna metaanalys som är en genomgång av 521 studier visar att endast sex stammar och tre kombinationer av stammar har god effekt på minst ett IBS-symtom. Två av dessa stammar finns i triGUT: L. plantarum DSM 9843, L. rhamnosus GG ATCC 53103.

Minskade diarréer:

Aggarwal S, et al. Indian J. Med. Res. 2014;139(3):379-85. 

I denna öppna studie på 200 barn under 6 år med diarréer gavs antingen GG ATCC 53103 eller ingenting tillsammans med standardbehandling för diarré. Den grupp som fick GG ATCC 53103 hade signifikant snabbare tillfrisknande. 

Hilton E, et al. J. Travel Med. 1997;4(1):41-43. 

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 245 finländska resenärer som fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo. Studien visade att i den grupp som fick ATCC 53103 halverades antalet diarréer. 

Av redaktionen

Magbakteriermaghälsamjölksyrebakterierprobiotika