Varför många är sjuka

I första delen av miniserien om varför så många är sjuka i vårt välfärdsland jämförde Peter Wilhelmsson, funktionsmedicinsk naturläkare (SNLF, IFMCP), ökningen av kroniska sjukdomar med ökningen av offer för gängkriminalitet. Han delade sitt funktionsmedicinska perspektiv angående orsaker, prevention och ansvar, både på individuell nivå och för familjer, företag och politiker. Inom funktionsmedicinen är de noga med att granska följande information för att identifiera problem och ge råd som kan leda till långsiktig hållbar hälsa.

 1. Ursprung: Vad leder till och bidrar till utvecklingen av sjukdomen eller problemet? Vilka faktorer bidrar till det? Bidragande orsaker kan ha sin början under barndomen, under fostertiden eller till och med epigenetiskt, där svagheter förs vidare från en eller flera generationer bakåt i tiden.
 2. Triggers: Vilka stressfaktorer gör att problemet blir mer framträdande eller uppstår? Det kan vara väderförändringar, hormonella förändringar, specifika miljöer, matvanor eller andra stressfaktorer.
 3. Underhållare: Vad gör att problemet fortskrider? Vilka faktorer stödjer och driver problemets fortsatta utveckling? En vanlig underhållare är en underliggande inflammation, obearbetade trauman, vissa livsmedel, miljötoxiner, toxiska relationer, dofter, tillsatser eller läkemedel som kroppen inte tolererar. Så länge man fortsätter att utsättas för dessa stressfaktorer, fortsätter problemet eller symptomen att utvecklas.

Peter menar att när vi har klarhet kring dessa viktiga faktorer kan vi bättre ta itu med dem på kort och lång sikt för att främja hälsa. Inom funktionsmedicinen är det ofta viktigare att förstå orsakerna, triggers och underhållare av en sjukdom än själva diagnosen. Genom att komplettera diagnosen med klarhet kring dessa tre nyckelområden får vi en bättre förståelse och värdefull information.

Denna modell kan även tillämpas på samhällsproblem, relationsproblem, sjukdomar och många andra utmaningar.

Läs också: Peter Wilhelmsson: “Varför har så många av oss kronisk sjukdom?” Del 1

Allas ansvar att många är sjuka

Förutom att ha medvetenhet och planer för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar behöver vi alla ta ansvar för att minska deras förekomst, enligt Peter. Vi måste arbeta integrativt över gränserna mellan olika sektorer, inklusive polis, vård, skolor, banker och medieföretag, för att minska möjligheterna för kriminella gäng att rekrytera och agera. På samma sätt behöver vi övervinna prestige och samarbeta över gränserna mellan olika utbildningsinstitutioner, hälsoorganisationer, företag, gym, idrottsföreningar, livsmedels- och läkemedelsföretag, och hälso- och sjukvården för att främja hälsa och minska lidande och kostnader som är kopplade till livsstilsrelaterade sjukdomar.

Enligt Peter behöver vi:

 • Fokus, medvetenhet och användning av resurser för bättre prevention.
 • Tydligare diagnoser av problemet.
 • Klarhet kring faktorer som orsakar och underhåller problemet.
 • Ansvar och samarbete mellan alla sektorer inom sjukvård, friskvård och kompletterande medicin.

Läs också: Peter Wilhelmsson: “Stimulera ditt naturliga immunförsvar mot allvarliga virusangrepp med immunobiotiska vacciner”

Hur kan vi undvika att så många är sjuka?

Utöver detta vill Peter även lyfta fram 7 andra nyckelfaktorer som bidrar till att människor lyckas med sin rehabilitering:

 1. Lär av dem som lyckas: Att ta lärdom av framgångsrika personer är en avgörande strategi för personlig utveckling och hälsa. Det kan innebära att söka mentorskap eller studera exemplariska fall för att förstå vilka strategier och vanor som har lett till framgång. Genom att observera och ta efter framgångsrika beteendemönster kan man öka sina egna chanser till framgång och välmående.
 2. Ta ansvar för din hälsa: Det är viktigt att individen tar ett aktivt ansvar för sin egen hälsa. Det innebär att vara medveten om vilken information och kunskap som finns tillgänglig för att förbättra hälsan samt att vara beredd att ta steg utanför den konventionella normen om det är nödvändigt för att uppnå optimal hälsa. Att våga ifrågasätta etablerade normer och söka alternativa lösningar kan vara avgörande för att uppnå och bibehålla hälsa på lång sikt.
 3. Utforska ditt varför och hitta motivation för förändring: Att förstå sitt eget motiv för att förändra sina vanor och förbättra sin hälsa är grundläggande för framgång. Genom att klargöra ens personliga mål och önskningar kan man hitta den nödvändiga motivationen för att driva förändring och hålla fast vid den även när det blir svårt.
 4. Kritiskt granska påverkan från kultur, media och omgivning: Vi påverkas alla av den kultur vi lever i, medierna vi konsumerar och de människor vi omger oss med. Att utveckla en kritisk blick gentemot dessa influenser är avgörande för att kunna göra informerade val som främjar hälsa och välmående. Det handlar om att vara medveten om hur olika mediebudskap, sociala normer och gruppdynamik kan påverka våra beteenden och att aktivt välja vilka influenser man vill omge sig med.
 5. Arbeta med självkärlek och självkänsla: En stark självkärlek och självkänsla är grundläggande för att kunna ta sig igenom svårigheter och motgångar på vägen mot bättre hälsa. Att arbeta med att utveckla en positiv syn på sig själv och sin egen förmåga är en kontinuerlig process som kan kräva stöd från andra, såsom terapeuter eller coacher, för att övervinna negativa tankemönster och bygga upp självförtroende.
 6. Sök efter orsaker till hälsoproblem och anpassa en personlig plan för rehabilitering: Att identifiera och behandla de underliggande orsakerna till hälsoproblem är avgörande för långsiktig rehabilitering och välmående. Det kan innebära att genomföra olika tester och analyser för att kartlägga obalanser och dysfunktioner i kroppen och sedan skräddarsy en individanpassad behandlingsplan för att åtgärda dessa.
 7. Utnyttja de senaste genombrotten inom medicin och teknik för att förbättra hälsan: Den medicinska och teknologiska utvecklingen går ständigt framåt och det finns idag många nya möjligheter att förbättra hälsan och välmåendet. Det kan handla om allt från nya läkemedel och behandlingsmetoder till avancerad teknik för att övervaka och optimera hälsan. Att hålla sig uppdaterad om dessa framsteg och vara öppen för att utforska nya metoder kan vara avgörande för att uppnå optimal hälsa och välbefinnande.

Lycka till med att hitta din väg mot en bättre hälsa och ett friskare liv, hälsar Peter Wilhelmsson.

Lär dig mer om hälsa av Peter Wilhelmsson

På Petershälsoportal.se kan du bli medlem för att få kunskap och inspiration som ger mer vitalitet och livskvalitet. Där har Peter bland annat gjort en serie av små videos om hur man kan åldras på ett friskare sätt, samt skapat kurser om örtmedicin, kognitiv hälsa och immunhälsa.

Av Ninnie Wikström

Blue ZonesPeter Wilhelmssonstress