Filosofer har länge skiljt på två distinkta former av lycka, hedonistiskt välbefinnande och eudaimoniskt välbefinnande. Det hedonistiska är den typ av lycka som kommer från att uppleva massor av positiva känslor, självtillfredsställelse. Eudaimoniskt välbefinnande är vår känsla av mening och riktning i livet – vårt engagemang i något större än oss själva. Nyare forskning tyder på att de har helt olika biologisk effekt, framför allt på immunförsvaret och därmed vår hälsa.

Under de senaste tio åren har Steven Cole, professor i medicin och psykiatri vid Kaliforniauniversitetet i Los Angeles, samman med sina kollegor undersökt hur mänskliga generna reagerar på stress, elände, rädsla och alla typer av negativ psykologi. I denna studie vände man på det genom att se på reaktioner av positiv psykologi. Försteförfattare på studien är professor Barbara L. Fredricson, som forskar på kärlekens fysiologiska betydelse.

Forskarna fann att en hög nivå av eudaimoniskt välbefinnande i högre grad korrelerade med en mer gynnsam genetiska uttryck, än en hög poäng av hedonistiskt välbefinnande. Det innebär att immunceller visade höga nivåer av antiviral respons och låg nivå av inflammatoriska svar, vilket är mycket bra för kroppen. För det är låggradig kronisk inflammation som ställer till det för vår hälsa, det är den gemensamma orsaken som bäddar för kroniska sjukdomar. 

Människorna med höga poäng för eudaimoniska välbefinnandet uppvisade således låga nivåer av inflammatorisk genuttryck och starkt aktivitet för att bekämpa virus och producera nya antikroppar. Detta representerar ett gott och starkt immunförsvar. 

Det eudaimoniska välbefinnandet finns hos människor som naturliga har – eller odlar – en högre grad av empati och engagemang i andras välbefinnande.

Människor som istället hade relativt höga nivåer av hedoniskt välbefinnande, där syftet primärt är självtillfredsställelse, visade faktiskt motsatsen. De hade en ogynnsam immunprofil, med en hög nivå av inflammation och låg nivå av antiviral aktivitet och antikroppsgenuttryck. Det ger en mycket lägre förmåga att bekämpa infektioner med virus och antikroppar, och mer inflammation i kroppen. Inte fördelaktigt för individen.

Men de människor som hade hög nivå av hedoniskt välbefinnande mådde inte värre än de med höga nivåer av eudaimonic välbefinnande. Båda uttryckte samma höga nivåer av positiv känsla – men deras gener svarade mycket annorlunda och den medmänskliga glädjen var bättre för immunförsvaret.

Conclusion: doing good and feeling good have very different effects on the human genome, even though they generate similar levels of positive emotion.

.

Kroppen en produkt av miljön

Prof Steven Cole

Steven Cole har i flera decennier undersökt sambandet mellan våra emotionella och biologiska delar. Han säger:

”Tankarna/sinnet och immunsystemet är nära förbundna. Vår kropp är en bokstavlig produkt av vår miljö.”

Steven Cole har i nyare forskning visat att förälskelse också ger en selektiv uppreglering av medfödda immunsvar på virusinfektioner, Det indikerar att involvering i andra människor med kärleksfulla avsikter helt enkelt är väldigt bra för oss människor!

Forskning har tidigare visat att ensamhet (inte självvald) ger en betydande ökad risk för sjuklighet och dödlighet hos människor, även om mekanismerna fortfarande är oklara. Ny forskning från Steven Cole visade att ensamma apor (som visar höga frekvenser av sociala initiativ men låga frekvenser av komplex sociala interaktioner) visar förhöjda stress och sämre immunförsvar.

Annan forskning har visat att när man aktiverar sina mellanmänskliga relationer kan man bryta sig ur deprimerande tillstånd, men det är material för en annan blogg.

Meningsfullt, medmänskligt engagemang är främjande

Meningsfull lycka och empatiskt medmänskligt engagemang ger naturligt ett starkare immunförsvaret och minskar inflammationen. Det är viktiga begrepp att införliva i sin vardag.

Ökat medmänskliga engagemang ger lyckokänslor som ackumuleras, och ett starkare immunförsvar.

.

Slutsats: Din kropp har alla resurser och ett oändligt anpassningssystem att själv reglera, reparera, förnya och frodas. Det gäller bara att använda det. Att odla och ge näring åt kärleken, lugn, frid, ro och inre glädje – är helt enkelt avgörande för hälsa och livslängd. Ett empatiskt engagemang i andra människor är mycket främjande för vår hälsa.

.

Min reflektion

Man kan också tolka resultaten som att de människor som söker den självtillfredsställande formen av lycka (hedonism) inte är så väl kopplade till andra människor. Att de är mer ensamma, och kanske inte lärt sig interagera eller intressera sig för andra.

Eller att de helt enkelt saknar de intresset, är ointresserade eller oförmögna att engagera sig djupare i andra människor eller i ett högre syfte. Deras hjärna kanske är wired på ett annat sätt. Eftersom de uttrycker samma höga nivå av positiv känsla som de med eudaimoniskt välbefinnande, som bevisligen får starkare immunförsvar, så verkar de inte störas av det.

Det vore intressant att koppla detta till narcissism, för då har man olika grad av oförmåga till empatiskt, inkännande tänkande. Enligt nyare forskning har 20 procent av befolkningen narcissism, eller NPD i olika grad. (Ref Dr Christiane Northrups senaste bok). Men oavsett orsaker, är det dåligt för immunförsvaret och ger inflammation. Intressant forskning som väcker tankar

Referenser:

Uppdaterad text från Nya Sluta Kämpa – börja leva, Sanna Ehdin 2016

Dr Sanna Ehdins blogg