I grund och botten handlar hållbar utveckling om att ta vara på jordens resurser för att på så sätt få dem att räcka även till framtida generationer. Nedan berättar vi mer om vad hållbar utveckling är och vilka dimensioner det innefattar. 

Begreppets ursprung

Hållbar utveckling är en svensk översättning av det engelska begreppet ”sustainable development” som myntades redan år 1981 av den amerikanska författaren och miljöforskaren Lester R. Brown

Begreppet fick global spridning år 1987 när FN:s världskommission för miljö och utveckling använde det i rapporten “Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten. I rapporten definieras begreppet på följande sätt: 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Den önskvärda samhällsutvecklingen är alltså att hitta ett läge där nuvarande såväl som framtida generationer kan leva ett liv där resursanvändning uppfyller det mänskliga behoven utan att förstöra ekosystemen och miljön. Än idag är det här den vanligaste definitionen av hållbar utveckling.

Läs också: Återvunnen plast – hur bra är det egentligen för miljön?

Tre dimensioner inom hållbarhet

Hållbar utveckling är som tidigare nämnt ett brett begrepp som innefattar en mängd olika områden. Många associerar främst hållbar utveckling till klimat och miljö, men begreppet är betydligt bredare än så. 

Det är vanligt att tala om tre dimensioner som utgör grunden för hållbar utveckling. Dessa tre är: miljö, ekonomi och social hållbarhet. Nedan förklarar vi närmare vad dessa innebär.  

Miljö

Den ekologiska hållbarheten innebär att nuvarande generationer måste hushålla med jordens resurser så att de räcker för kommande generationer. En klimatsmart och miljövänlig livsstil är ett måste för att bevara resurserna.

Ekonomi

Den ekonomiska hållbarheten handlar om att motverka fattigdom i världen utan negativ påverkan på den sociala eller ekologiska hållbarheten.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om att främja grundläggande mänskliga rättigheter i världen och att skapa ett jämställt samhälle. 

De olika dimensionerna är ett bevis på samhällens komplexitet och hur ekosystemet är nära sammanlänkat med både sociala och ekonomiska utmaningar. För att uppnå tillväxt utan negativa påfrestningar på planeten är det viktigt att hitta en naturlig balans mellan alla tre dimensioner. 

Läs också: Därför är cirkulär ekonomi svaret på klimatfrågan

FN:s hållbarhetsmål

Hållbar utveckling är en global utmaning där alla länder måste samverka. Idag är det FN som leder arbetet med att ta fram mål och policyer gällande hållbarhet. 

Vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro år 1992 antogs Agenda 21, en internationell handlingsplan för hållbar utveckling i värden. Agenda 21 syftar bland annat till att minska den globala fattigdomen samt natur- och miljöförstöring. 

År 2000 antog alla FN:s medlemsländer de så kallade millenniemålen som utgjordes av åtta mål som skulle uppfyllas 2015. Vissa mål, till exempel halvering av rådande fattigdom, uppnåddes tidigt av flera länder. Andra mål, exempelvis mödradödligheten, var det dock få länder som lyckades uppfylla. 

År 2015 antogs nya hållbarhetsmål för att fortsätta främja global hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen utgörs av 17 nya mål som medlemsländerna ska uppfyllas innan 2030. Dessa kallas även för Agenda 2030. 

Regeringens hållbarhetsmål

Den svenska regeringen följer FN:s hållbarhetsmål och har inrättat en särskild delegation som arbetar för att målen inom Agenda 2030 ska uppfyllas i Sverige. 

Sedan 2003 finns även hållbarhetsbegreppet med i Sveriges grundlag. I Regeringsformen 1 kap. 2 § står det “Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. 

Så kan du bidra till den hållbara utvecklingen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. För att uppnå hållbarhetsmålen och främja den hållbara utvecklingen krävs det att alla drar sitt strå till stacken. 

Företag måste ta sitt ansvar och politiker måste stifta lagar i enlighet med hållbarhetsmålen. Som individ kan det dock kännas övermäktigt och svårt att bidra, men faktum är att även små förändringar kan göra stor skillnad. 

Det handlar inte om extrema livsstilsförändringar, utan snarare om medvetna val. Nedan ger vi dig tre tips på hur du kan påverka den hållbara utvecklingen på individnivå. 

3 tips att göra själv

  1. Skapa gröna platser. Om du har en trädgård, skapa platser där insekter och djur trivs genom att odla blommor och installera insektshotell. 
  2. Välj ekologiskt. Försök att väljaekologiska och miljömärkta produkter i mataffären i den mån det går. 
  3. Återvinn och återanvänd. Använd jordens resurser med respekt och återvinn produkter förpackningar och kläder. Handla gärna begagnat. 

Av Redaktionen

hållbar utvecklinghållbarhethållbarhetsmålen