I den här artikeln får du lära dig mer om problemen med dagens fiske och vilka åtgärder som krävs för att stoppa överfisket, en gång för alla.

5 problem med dagens fiske

FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan beräknar att 90 procent av världens fiskbestånd är utfiskade eller överfiskade. Dessutom bidrar själva fisket till avfall och utsläpp som belastar vår planet ytterligare. Fiske kräver till exempel ofta destruktiva metoder och en stor mängd av avfallet i havet utgörs av fiskeutrustning.

Här är fem stora problem med dagens fiske som du kanske inte kände till.

1. Överdrivet fiske

Under de senaste decennierna har fisket blivit allt mer effektivt, mycket tack vare modern teknologi och avancerade fiskemetoder. Idag är det enkelt att både lokalisera och fånga fisk, vilket gjort att större mängder går att fånga vid varje fisketillfälle. Detta leder i sin tur till en större vinst bland fiskeföretagen.

Kort sagt är det främsta målet inom industrifiske att fånga stora mängder fisk på kort tid för att på så sätt tjäna så mycket pengar som möjligt. Och detta utgör förstås ett stort hot mot fiskebeståndet, men även mot havens ekosystem.  

2. Fisket sker med destruktiva metoder

En dryg tredjedel av allt fiske sker med hjälp av destruktiva fiskemetoder, exempelvis bottentrålning. Förutom att skövla en stor del av havsbottnen ger denna typ av fiskemetod också en stor mängd bifångst. Bifångst är fiskar och djur som fastnar i näten, men som inte är fiskarnas huvudsakliga mål.

Forskning visar faktiskt att drygt 437 miljoner ton fisk har kastats överbord de senaste 65 åren – helt i onödan.

Läs också: Varför kan solkräm vara farligt för livet i havet?

3. Fisket är orättvist

Ett annat problem inom fiske idag är att fiskeresurserna är långt ifrån rättvisa. Idag är det bara ett par industriella flottor från rika länder som dominerar världshaven, trots att drygt 90 procent av världens fiskare sysslar med småskaligt fiske. De små fiskarna blir helt enkelt utkonkurrerade av de industriella fartygen, vilket utgör ett hot för deras försörjning.

Då industrifisket sker allt närmare kusterna hamnar även de lokala fiskbestånden och kustnära ekosystemen i riskzonen. Detta utgör i sin tur ett stort hot för miljontals kustsamhällen.  

4. Stor del av fisken blir djurfoder

Visste du att en dryg tredjedel av fångsten från det industriella fodret blir till djurfoder istället för mat till människor? Det går att jämföra med det småskaliga fisket, där så mycket som 95 procent blir till mat.

Genom att stötta det småskaliga fisket är det alltså möjligt att öka andelen fisk som blir mat för oss människor.

Läs också: Hur kan du försvara miljöförsvararna?

5. Bidrar till avfall i havet

Bortsett från att belasta ekosystem och försämra förutsättningarna för småskaliga fiskare bidrar även industriellt fiske till en stor mängd avfall. Faktum är att en stor del av havens flytande sopberg faktiskt består av fiskeutrustning.

Ett bra exempel är det 42 000 ton stora sopberget Great Pacific Garbage Patch där hälften utgörs av fiskenät.

Vad krävs för att stoppa överfisket?

För att stoppa överfisket och alla dess negativa konsekvenser krävs följande:

  • Minskat fisketryck. Genom att reducera fisket är det möjligt att ge både hav och fiskebestånd en chans att återhämta sig.
  • Förbud mot destruktiva fiskemetoder. Det gäller framför alltbottentrålning som leder till stora mängder bifångst och skövling av havsbottnen.
  • Rättvis fördelning av fiskeresurser. Ett småskaligt fiske gynnar flest människor samtidigt som det minskar påfrestningarna på miljön.

Om du vill vara med och stoppa överfisket kan du skriva under Naturskyddsföreningens upprop här. Hos dem hittar du även en guide som hjälper dig att välja bättre fisk och på så sätt slå ett slag för våra världshav.

Av Elsa Larsson

hållbarhetÖverfiske