Läs vidare för att lära dig mer om varför det är olämpligt att elda avfall själv och vilka negativa konsekvenser det kan medföra för människa och planet.

1. Släpper ut farliga ämnen

Plast, papper och andra material avger ofta giftiga ämnen som dioxiner, bly och kvicksilver när de brinner som kan sprida sig över stora avstånd genom luftburna partiklar. Kvicksilver och bly är båda giftiga tungmetaller som har skadliga effekter på naturen när de släpps ut eller läcker ut i miljön. De kan till exempel orsaka tungmetallförgiftning hos djur, men också förstöra den naturliga balansen i olika ekosystem.

2. Luftföroreningar och hälsorisker

Förbränning av avfall bidrar till luftföroreningar som kan ha allvarliga konsekvenser för människors hälsa. De utsläpp som uppstår när du bränner avfall kan till exempel innehålla partiklar och kemikalier som kan irritera luftvägarna, orsaka andningssvårigheter och öka risken för luftvägssjukdomar som exempelvis astma och bronkit.

Till och med kortvarig exponering för rök och luftföroreningar från avfallsförbränning kan vara skadligt och försämra din hälsa.

Läs också: 7 tips hur du kan spara pengar med cirkulär ekonomi

3. Risk för brand och olyckor

Att elda avfall själv innebär också en risk för brand och olyckor. Avfall kan innehålla material som är lättantändliga eller som kan avge farliga gaser vid förbränning. När du eldar utomhus är det dessutom svårt att kontrollera elden, vilket i värsta fall kan leda till okontrollerade bränder som kan sprida sig till omkringliggande områden, inklusive skogar och bostadsområden. 

4. Miljöpåverkan

Förutom de omedelbara hälsoeffekterna kan förbränning av avfall också ha en negativ påverkan på miljön. Bränner du ditt avfall slösar du trots allt bort resurser som skulle kunna återvinnas eller återanvändas. Dessutom kan det bidra till ökade koldioxidutsläpp, vilket påverkar den globala uppvärmningen. 

Läs också: 4 vanliga miljömyter och sanningen bakom dem 

Hur du tar hand om ditt avfall på ett korrekt sätt

Som du säkert förstår vid det här laget är det inte någon särskilt bra idé att bränna sitt avfall själv. Istället bör du försöka lära dig att ta hand om ditt skräp på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt – det är bättre både för hälsan och för miljön. Så hur gör man det då? Här är några enkla tips på hur du bör göra dig av med ditt avfall. 

  • Återvinn. Se till att återvinna material papper, plast, glas och metall för att undvika att skräpet i deponi eller förbränning. Kontrollera också vilka återvinningsmöjligheter som faktiskt finns tillgängliga i ditt närområde.
  • Återanvänd eller skänk till second hand. Istället för att slänga saker kanske du kan laga dem eller göra om dem till något annat? Och innan du väljer att göra dig av med något kan du fundera över om det går att skänka till second hand istället.
  • Gör en kompost. Organiskt avfall så som matrester och trädgårdsavfall kan du med fördel kompostera istället för att slänga i soporna. På så sätt kan du dels minska mängden avfall som skickas till deponi, men också producera näringsrik jord till din trädgård.
  • Minska avfallsmängden. En viktig del av avfallshantering är förstås att minska mängden avfall som genereras från första början. Undvik därför att köpa engångsartiklar, påsar, kläder och förpackningar om du egentligen inte behöver. 
  • Säker hantering av farligt avfall. Farligt avfall, såsom batterier, elektronik, kemikalier och läkemedel, ska du inte kasta i din vanliga soppåse. Dessa material ska du istället lämna på särskilda insamlingsplatser eller återvinningsstationer.
  • Sprid kunskap om vikten av rätt avfallshantering. Informera familj, vänner och grannar om korrekt sortering, återvinning och kompostering. Ju fler människor som är engagerade i att ta hand om avfallet på rätt sätt, desto större blir också den positiva effekten för miljön.

Av Elsa Larsson

luftmiljöMiljövänligt